مهربانی

مهربانی زبانی است که لال ها می توانند به آن صحبت کنند و ناشنوایان می توانند آن را بشنوند و درک کنند.

“کریستین بووی”نیاز به کمک یا سوال دارید؟