موانع و محدودیت های برنامه ریزی

 محدودیت های برنامه ریزی

استفاده از برنامه ریزی به منظور افزایش عملکرد و بهبود نتایج راه کار موثری است اما هر راه کار موثری با موانع و محدودیت هایی نیز روبروست.

بطور کلی موانعی که برای برنامه ریزی وجود دارند را می توان به 4 دسته تقسیم نمود:

1. وقایع محیطی غیر قابل کنترل
بسیاری وقایع و پیشامدها از جمله تصمیماتی که توسط دولت اتخاذ می شود، قوانین جدید، رکود اقتصادی و بسیاری موارد دیگر قابل پیش بینی نیستند از این رو پیش بینی ها و برآوردها همیشه دقیق نبوده و شکست جزئی جدایی ناپذیر از برنامه ریزی است.

2. مقاوتهای داخل سازمان
افراد درون یک سازمان بر اساس نظام ارزشها، شرایط و منافع کاری و فرهنگ کاری ممکن است در مقابل تغییرات ناشی از برنامه ها مقاومت کنند و موجب کند شدن یا عدم موفقیت برنامه ریزی انجام شده شوند.

3. هزینه
یک برنامه ریزی دقیق و کارا نیاز به مطالعه، هزینه و صرف زمان زیاد دارد لذا یکی از محدودیت های برنامه ریزی نیز همین است.

4. پیچیدگی و سخت بودن برنامه ریزی
بطور کلی برنامه ریزی اصولی و اثربخش نیازمند افراد ماهر با قدرت تجزیه و تحلیل و خلاقیت فراوان است. از آنجایی که در بسیاری از موارد برای برنامه ریزی از افراد متخصص در این زمینه استفاده نمی شود تا بر پیچیدگی ها و سختی های پروسه برنامه ریزی فایق آیند لذا دست یابی به یک برنامه ریزی خوب و با کیفیت به خودی خود یک مانع محسوب می شود.

نیاز به کمک یا سوال دارید؟