مکانیزم های تدافعی ذهن ما

مکانیزم های تدافعی ذهن ما 

ما انسانها مکانیزمهای متعدد و پیشرفته ای داریم برای ندیدن بخش هایی از خودمان و واقعیت های بیرونی که علاقه ای به دیدنشان نداریم.

واقعیت ها و مسائلی که برایمان آزاردهنده هستند را بصورت ناخودآگاه با مکانیزم هایی مانند انکار، فرافکنی، توجیه به ظاهر منطقی، ارایه مثال نقض، بی ارزش کردن نظر دیگران منتقد با بالابردن جایگاه خود یا خودبزرگ بینی، جدا کردن خود از دیگران و تصور اینکه هیچکس منو درک نمی کنه و نمی فهمه و …

وقتی درباره سایه های شخصیتی هم صحبت می کنیم، چنین مکانیزم هایی فعال می شوند و مانند پرده ای درک ما را از حقیقت تیره و تار می سازند و چه بسا بارها از یک واقعیت مشخص، تعبیر و تحریف بسیار متناقضی داشته ایم و بر همان اساس ادامه داده ایم.

نیاز به کمک یا سوال دارید؟