نقاط قوت و ضعف

نقاط قوت و ضعف

بر اساس باور رایج، نقاط قوت و ضعف با هم و در کنار هم هستند و مثلا اگر کسی را دیدید که از سه معیار در دو معیار دارای نقاط قوت بی نظیر است، اغلب باید انتظار داشت که این شخص در معیار سوم دارای نقطه ضعف شدید و مخرب باشد.

این در حالی است که تحقیقات انجام شده بر روی 16428 مدیر نشان داده است که 93% از افرادی که دارای کاستی های مخرب بودند، دارای هیچ نقطه قوتی نبودند. از سویی دیگر هر چه نقاط قوت افراد بیشتر بود، احتمال وجود نقطه ضعف های شدید و مخرب در آنها کمتر می شد. البته همیشه استثنا وجود دارد و بر اساس آمار تقریبا در 2 درصد افرادی که نقاط قوت برجسته دارند کاستی های مخرب هم وجود دارد.نیاز به کمک یا سوال دارید؟