نکاتی که هر استارتاپی قبل جذب سرمایه باید بداند

نکاتی که هر استارتاپی قبل جذب سرمایه باید بداند

3steps To get fund

موارد ذکر شده، می توانند تا حد زیادی از خطاهای رایج پیش گیری کنند اما با این وجود به دلیل پیچیدگی این مسیر، استارتاپ ها و کسب و کارها همچنان بسیار آسیب پذیر هستند. به عنوان مثال از کدام یک از 9 روش ارزش گذاری برای ارزیابی و قیمت گذاری کسب و کارتان استفاده می کنید؟ بر سر عدد بدست آمده از کدام روش با سرمایه گذار توافق خواهید کرد؟!

نیاز به کمک یا سوال دارید؟