هوش سازمانی – فرهنگ سازمانی

هوش سازمانی

اگر بوفالوها با خودشان فکر می کردند که بجای حفاظت از گله، باید هر کدام برای نجات خودشان تلاش کنند و به سویی بدوند، امروز دیگر بوفالویی وجود نداشت.

فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی


نیاز به کمک یا سوال دارید؟