چرا هیات مدیره آنطور که باید موثر نیست؟

هیات مدیره موثر

هیات مدیره بنا بر قانون در برابر سهامداران مسئول است و وظیفه تصمیم گیری های مهم و حیاتی شرکت را بر عهده دارد اما این بیشتر بر روی کاغذ دیده می شود.
زمانی که بحرانی برای شرکت پیش می آید، هیات مدیره آخرین افرادی هستند که از مساله آگاه می شوند.

به عبارت دیگر هیات مدیره ها بیشتر به این علت موثر نیستند که مدیریت تمایل به موثر بودن آنان ندارد.

نیاز به کمک یا سوال دارید؟