کارگاه های کارآفرینی و فروش در شهر ساری – جمعیت امام علی (ع)