کارگردان الهی – 2

وقتی من و تو حتی مالک جانمان نیستیم، چطور برای مال و پولمان ادعای حق می کنیم؟!

چطور می گوییم پول من، حق من، مال من؟!

مال من و پول منی وجود ندارد! هر آنچه هست در ید مالکیت و اختیار اوست که هر زمان بخواهد می دهد و زمان بخواهد می ستاند.

وقتی ببینیم و بپذیریم که چیزی تحت عنوان مال من وجود ندارد، بدست آوردن ها و از دست دادن ها معنای دیگری می یابند.

مرگ ها، از دست دادن ها، شکست خوردن ها و رنج های متعاقب آنها….. شاید دوباره معنا شود.

کارگردان الهی اوست که هر زمان بخواهد می دهد و زمان صلاح بداند می گیرد.

نه من و نه تو، نمی دانیم دادنش و گرفتنش چه حکمتی دارد؛ حداقل، معنایش در کوتاه مدت برای ما گنگ است!

با اعتماد به کارگردان و پیدا کردن نقش خودمون، شاید بهتر و پرمعناتر زندگی کنیم.نیاز به کمک یا سوال دارید؟