Consult[@]Abbaszadeh.org
76 55 27 88 21 98+ | 09106812239
برای اطلاع از رویدادها، نام خود را به 3000234944 پیامک کنید

کسب و کارهای نوپای ایرانی

در این صفحه استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپای فعال در ایران از زبان خودشان معرفی می شوند.