یادگیری در مذاکره

مذاکره موفق

مهمترین مانع در یادگیری مطالب جدید آن است که بپنداریم آن مطلب را قبلا یاد گرفته ایم.

برخلاف آنچه می پنداریم باورها، قضاوت ها، دانش، تجربه و خودشیفتگی همگی از موانع رشد ما هستند. چرا که وقتی تصور می کنیم  باورهای محکمی داریم که نباید تغییر کنند، وقتی قضاوتهایمان نگرشمان در مورد دیگران را شکل می دهند، وقتی دانش ما بهانه ای برای شنوایی کمتر ما می شود، وقتی تجربه ما اهرمی برای نادیده گرفتن حرف حساب کم تجربه ترها می شود و زمانی که به شدت شیفته خودمان هستیم و ارتباطمان با دنیای بیرون قطع است، خودمان مانع رشد خودمان می شویم و همه آنچه روزگاری مفید و مثبت بود در آن لحظه موجب بازخورد مضر و منفی برایمان می شود.

 

مذاکره

 نیاز به کمک یا سوال دارید؟