حقیقت و عدالت

در طول تاریخ، همیشه مردان و زنان بزرگی بوده اند که برای حق و عدالت جنگیده اند.

اگر آنها نبودند، امروز انسانیت و عدالت وجود نداشت.

مردان و زنانی که برای حق و عدالت، می ایستند.

امروز نیز، بسیارند!