لوگو لند

لوگولند
در اینجا لوگوی برخی از سازمانها، کسب و کارها و استارتاپ هایی که بعنوان مشاور یا منتور در کنارشان بوده ام، برای تجدید خاطره درج شده است. اگر لوگوی استارتاپ یا شرکت خودتان را پیدا نکردید، می توانید از طریق ایمیل برایمان ارسال کنید.